รายวิชาเรียนร่วม

ชุดวิชา/หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรม

 
Loading...

Loading...
date_range เรียนทุกวันLoading...

จำนวนที่รับ : Loading... คน

Loading...

Loading...
date_range เรียนทุกวันLoading...

จำนวนที่รับ : 10 คน

Loading...

Loading...
date_range เรียนทุกวันLoading...

จำนวนที่รับ : Loading... คน

 

 
Loading..

Loading...

N/A บาท


     แนวคิดของ SU4Life คือการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของตนสามารถเข้าศึกษารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรที่ให้ปริญญาผ่านการสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตลอดชีพ โดยสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชา ทุกระดับ และทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดเพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความพิการ ศาสนา หรือเชื้อชาติ เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรฝึกอบรม